Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie Pay Solutions, a. s. o ochrane osobných údajov
 
 
                Spoločnosť Pay Solutions, a. s. spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré spracúva na účel výkonu svojej činnosti - platobnej inštitúcie poskytujúcej platobné služby na základe povolenia NBS i na marketingové účely.
 
 
Osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú klienti – fyzické osoby, osoby konajúce v mene klienta – právnických osôb a ich koneční užívatelia výhod spracúva Spoločnosť  na účely výkonu svojej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorými sú najmä, nie však výlučne:
a) zákon o ochrane osobných údajov 18/2018
b) zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Klienti sú povinní Spoločnosti na jej žiadosť poskytnúť osobné údaje v rozsahu, ktorý stanovuje zákon. V prípade, že klient odmietne poskytnúť osobné údaje, Spoločnosť je povinná odmietnuť uzatvoriť zmluvný vzťah.
 
 
Poskytnuté osobné klientov sa nezverejňujú. Doba spracovania údajov: počas trvania a 5 rokov po zániku zmluvného vzťahu, v prípade udelenia súhlasu 5 rokov od udelenia súhlasu.
 
Zoznam sprostredkovateľov, ktorí sprostredúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa:
Coreteq technology, s. r. o.
 
Osobné údaje klientov môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené najmä týmto subjektom:
  • Národná banka Slovenska
  • súdy
  • orgány činné v trestnom konaní
  • exekútori
  • advokáti
  • účtovníci
  • audítori
  • finančná spravodajská jednotka
  • úrad na ochranu osobných údajov
  • iný právny subjekt, o ktorom to ustanovuje zákon
 
Práva klienta ako dotknutej osoby
Práva klienta ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § zákona o ochrane osobných údajov:
- právo na informáciu o spracovaní osobných údajov
- právo na prístup k osobným údajom
- právo na opravu
- právo na výmaz – v niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť má povinnosť ponechať si osobné údaje.
- právo na obmedzenie spracovania (v niektorých prípadoch)
- právo na prenos svojich osobných údajov
- právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 
Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať. Uplatnenie práv klienta ako dotknutej osoby ako i odvolanie súhlasu môže klient uplatniť v Spoločnosti poslaním e-mailu na helpdesk@besteron.sk.
 
 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×